អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន
Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority

វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់

  បណ្តុំឯកសារ

  សាឡើងវិញ
  ល.រ បណ្តុំឯកសារ ទាញយក
  1

  ជំពូក ១៦ ការស្រាវជ្រាវសំណល់គ្រាប់បែកចង្កោម (193 )

  ទំហំ(n/a)
  2

  Chapter 16 Cluster Munitions Remnant Survey (CMRS) (168 )

  ទំហំ(n/a)
  3

  ទម្រង់របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវបច្ចេកគ្រាប់បែកចង្កោម (140 )

  ទំហំ(159.9 KB)
  4

  សារលិខិតសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (372 )

  ទំហំ(n/a)
  5

  របាយការណ៍ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែធ្នូ ២០១៨ (564 )

  ទំហំ(n/a)
  6

  សមិទ្ធផលវិស័យសកម្មភាពមីន ២៥ឆ្នាំ (443 )

  ទំហំ(n/a)
  7

  ប្រសាសន៍សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងពិធីបិទសន្និបាតជាតិវិស័យសកម្មភាពមីន (429 )

  ទំហំ(n/a)
  8

  របាយការណ៍ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ២០១៨ (406 )

  ទំហំ(976.2 KB)
  9

  របាយការណ៍ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ តុលា ២០១៨ (271 )

  ទំហំ(959.8 KB)
  10

  របាយការណ៍ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កញ្ញា ២០១៨ (295 )

  ទំហំ(970.8 KB)
  11

  របាយការណ៍ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ សីហា ២០១៨ (247 )

  ទំហំ(939 KB)
  12

  របាយការណ៍ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កក្កដា ២០១៨ (219 )

  ទំហំ(914.8 KB)