អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន
Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority

វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់

  បណ្តុំឯកសារ

  សាឡើងវិញ
  ល.រ បណ្តុំឯកសារ ទាញយក
  13

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មករា ២០១៨ (424 )

  ទំហំ(n/a)
  14

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ ធ្នូ ២០១៧ (1529 )

  ទំហំ(n/a)
  15

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ២០១៧ (1217 )

  ទំហំ(n/a)
  16

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ តុលា ២០១៧ (978 )

  ទំហំ(n/a)
  17

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កញ្ញា ២០១៧ (978 )

  ទំហំ(n/a)
  18

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ សីហា ២០១៧ (747 )

  ទំហំ(n/a)
  19

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កក្កដា ២០១៧ (787 )

  ទំហំ(n/a)
  20

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មិថុនា ២០១៧ (1900 )

  ទំហំ(n/a)
  21

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ ឧសភា ២០១៧ (886 )

  ទំហំ(n/a)
  22

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មេសា ២០១៧ (760 )

  ទំហំ(n/a)
  23

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មីនា ២០១៧ (825 )

  ទំហំ(n/a)
  24

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កុម្ភៈ ២០១៧ (674 )

  ទំហំ(n/a)