អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន
Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority

វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់

  បណ្តុំឯកសារ

  សាឡើងវិញ
  ល.រ បណ្តុំឯកសារ ទាញយក
  37

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ២០១៦ (853 )

  ទំហំ(n/a)
  38

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ តុលា ២០១៦ (839 )

  ទំហំ(n/a)
  39

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កញ្ញា ២០១៦ (737 )

  ទំហំ(n/a)
  40

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ សីហា ២០១៦ (733 )

  ទំហំ(n/a)
  41

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កក្កដា ២០១៦ (700 )

  ទំហំ(n/a)
  42

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មិថុនា ២០១៦ (548 )

  ទំហំ(n/a)
  43

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ ឧសភា ២០១៦ (634 )

  ទំហំ(n/a)
  44

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មេសា ២០១៦ (604 )

  ទំហំ(n/a)
  45

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មីនា ២០១៦ (511 )

  ទំហំ(n/a)
  46

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កុម្ភៈ ២០១៦ (513 )

  ទំហំ(n/a)
  47

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មករា ២០១៦ (647 )

  ទំហំ(n/a)