អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន
Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority

វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់

  បណ្តុំឯកសារ

  សាឡើងវិញ
  ល.រ បណ្តុំឯកសារ ទាញយក
  13

  Chapter 5 Reporting and investigation of demining incidents (473 )

  ទំហំ(418 KB)
  14

  ជំពូក ៦ តម្រូវការនានានៃការបោសសម្អាតមីន (491 )

  ទំហំ(n/a)
  15

  Chapter 6 Clearance Requirements Demining (492 )

  ទំហំ(178.6 KB)
  16

  ជំពូក ៧ តម្រូវការនានានៃការបោសសម្អាតសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម (253 )

  ទំហំ(n/a)
  17

  Chapter 7 Clearance Requirement ERW (387 )

  ទំហំ(451.8 KB)
  18

  ជំពូក ៨ កិច្ចប្រតិបត្តិការកំទេចគ្រឿងផ្ទុះ (EOD) (275 )

  ទំហំ(n/a)
  19

  Chapter 8 Explosive Ordnance Disposal EOD (440 )

  ទំហំ(116.9 KB)
  20

  ជំពូក ៩ សុវត្ថិភាព និង សុខុមាលភាពវិជ្ជាជីវៈ “តម្រូវការទូទៅ” (254 )

  ទំហំ(n/a)
  21

  Chapter 9 Safety & Occupational Health General requirements S & OH (274 )

  ទំហំ(n/a)
  22

  ជំពូក ១០ សុវត្ថិភាព និង សុខុមាលភាពវិជ្ជាជីវៈ “សុវត្ថិភាពនៅការដ្ឋាននដ្ឋោះមីន” (310 )

  ទំហំ(n/a)
  23

  Chapter 10 Safety and occupational health Demining worksite safety (247 )

  ទំហំ(n/a)
  24

  ជំពូក ១១ បរិក្ខារក្ខរពារខ្លួន (PPE) (259 )

  ទំហំ(n/a)