អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន
Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority

វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់

  បណ្តុំឯកសារ

  សាឡើងវិញ
  ល.រ បណ្តុំឯកសារ ទាញយក
  13

  ជំពូក ៧ តម្រូវការនានានៃការបោសសម្អាតសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម (137 )

  ទំហំ(n/a)
  14

  Chapter 7 Clearance Requirement ERW (221 )

  ទំហំ(451.8 KB)
  15

  ជំពូក ៨ កិច្ចប្រតិបត្តិការកំទេចគ្រឿងផ្ទុះ (EOD) (155 )

  ទំហំ(n/a)
  16

  Chapter 8 Explosive Ordnance Disposal EOD (236 )

  ទំហំ(116.9 KB)
  17

  ជំពូក ៩ សុវត្ថិភាព និង សុខុមាលភាពវិជ្ជាជីវៈ “តម្រូវការទូទៅ” (139 )

  ទំហំ(n/a)
  18

  Chapter 9 Safety & Occupational Health General requirements S & OH (153 )

  ទំហំ(n/a)
  19

  ជំពូក ១០ សុវត្ថិភាព និង សុខុមាលភាពវិជ្ជាជីវៈ “សុវត្ថិភាពនៅការដ្ឋាននដ្ឋោះមីន” (167 )

  ទំហំ(n/a)
  20

  Chapter 10 Safety and occupational health Demining worksite safety (141 )

  ទំហំ(n/a)
  21

  ជំពូក ១១ បរិក្ខារក្ខរពារខ្លួន (PPE) (152 )

  ទំហំ(n/a)
  22

  Chapter 11 Personal Protective Equipment PPE (117 )

  ទំហំ(n/a)
  23

  ជំពូក ១៣ ប្រពន័្ធដាក់ស្លាកសញ្ញាការបោសសម្អាតមីន (131 )

  ទំហំ(n/a)
  24

  CMAS 13 Clearance marking system (137 )

  ទំហំ(n/a)