អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន
Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority

វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់

  បណ្តុំឯកសារ

  សាឡើងវិញ
  ល.រ បណ្តុំឯកសារ ទាញយក
  1

  របាយការណ៍ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែធ្នូ ២០១៨ (564 )

  ទំហំ(n/a)
  2

  សមិទ្ធផលវិស័យសកម្មភាពមីន ២៥ឆ្នាំ (443 )

  ទំហំ(n/a)
  3

  របាយការណ៍ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ២០១៨ (406 )

  ទំហំ(976.2 KB)
  4

  របាយការណ៍ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ តុលា ២០១៨ (271 )

  ទំហំ(959.8 KB)
  5

  របាយការណ៍ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កញ្ញា ២០១៨ (294 )

  ទំហំ(970.8 KB)
  6

  របាយការណ៍ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ សីហា ២០១៨ (246 )

  ទំហំ(939 KB)
  7

  របាយការណ៍ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កក្កដា ២០១៨ (219 )

  ទំហំ(914.8 KB)
  8

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មិថុនា ២០១៨ (592 )

  ទំហំ(n/a)
  9

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ ឧសភា ២០១៨ (417 )

  ទំហំ(n/a)
  10

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មេសា ២០១៨ (351 )

  ទំហំ(n/a)
  11

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ មីនា ២០១៨ (311 )

  ទំហំ(n/a)
  12

  របាយការណ៍ ជនរងគ្រោះដោយសារមីន ប្រចាំខែ កុម្ភៈ ២០១៨ (372 )

  ទំហំ(n/a)