អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន
Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority

វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់

  បណ្តុំឯកសារ

  សាឡើងវិញ
  ល.រ បណ្តុំឯកសារ ទាញយក
  1

  ជំពូក ១៦ ការស្រាវជ្រាវសំណល់គ្រាប់បែកចង្កោម (71 )

  ទំហំ(n/a)
  2

  Chapter 16 Cluster Munitions Remnant Survey (CMRS) (66 )

  ទំហំ(n/a)
  3

  ទម្រង់របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវបច្ចេកគ្រាប់បែកចង្កោម (57 )

  ទំហំ(159.9 KB)
  4

  ជំពូក ១ ការអនុវត្តន៍ស្តង់ដាសកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជា (790 )

  ទំហំ(n/a)
  5

  Chapter 1 The Application of CMAS (705 )

  ទំហំ(99 KB)
  6

  ជំពូក ២ ប័ណ្ណទទួលស្គាល់ប្រតិបត្តិករដោះមីន និង ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការ (689 )

  ទំហំ(736.9 KB)
  7

  Chapter 2 Accreditation and Licensing (742 )

  ទំហំ(529.8 KB)
  8

  ជំពូក ៣ ការត្រួរពិនិត្យប្រតិបត្តិករដោះមីន (592 )

  ទំហំ(197.8 KB)
  9

  Chapter 3 Monitoring of Demining Organization (616 )

  ទំហំ(162.5 KB)
  10

  ជំពូក ៤ ការរក្សាទុក ការដឹកជញ្ជូន និង ការប្រើប្រាស់គ្រាប់រំសេវ (650 )

  ទំហំ(327.5 KB)
  11

  Chapter 4 Storage, Transportation and Handling of Explosive (314 )

  ទំហំ(193.5 KB)
  12

  ជំពូក ៥ សេចក្តីរាយការណ៍ និងការអង្កេតឧប្បត្តិហេតុគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលដោះមីន (315 )

  ទំហំ(n/a)