អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន
Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority

វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់

  បណ្តុំឯកសារ

  សាឡើងវិញ
  ល.រ បណ្តុំឯកសារ ទាញយក
  1

  ជំពូក ១ ការអនុវត្តន៍ស្តង់ដាសកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជា (699 )

  ទំហំ(n/a)
  2

  Chapter 1 The Application of CMAS (617 )

  ទំហំ(99 KB)
  3

  ជំពូក ២ ប័ណ្ណទទួលស្គាល់ប្រតិបត្តិករដោះមីន និង ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការ (599 )

  ទំហំ(736.9 KB)
  4

  Chapter 2 Accreditation and Licensing (646 )

  ទំហំ(529.8 KB)
  5

  ជំពូក ៣ ការត្រួរពិនិត្យប្រតិបត្តិករដោះមីន (519 )

  ទំហំ(197.8 KB)
  6

  Chapter 3 Monitoring of Demining Organization (544 )

  ទំហំ(162.5 KB)
  7

  ជំពូក ៤ ការរក្សាទុក ការដឹកជញ្ជូន និង ការប្រើប្រាស់គ្រាប់រំសេវ (559 )

  ទំហំ(327.5 KB)
  8

  Chapter 4 Storage, Transportation and Handling of Explosive (250 )

  ទំហំ(193.5 KB)
  9

  ជំពូក ៥ សេចក្តីរាយការណ៍ និងការអង្កេតឧប្បត្តិហេតុគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលដោះមីន (240 )

  ទំហំ(n/a)
  10

  Chapter 5 Reporting and investigation of demining incidents (285 )

  ទំហំ(418 KB)
  11

  ជំពូក ៦ តម្រូវការនានានៃការបោសសម្អាតមីន (285 )

  ទំហំ(n/a)
  12

  Chapter 6 Clearance Requirements Demining (299 )

  ទំហំ(178.6 KB)